Начално и средно образование по света

АВСТРАЛИЯ: 6 + 6 или 7 + 5 години

Всеки от 6-те австралийски щата или 2-те територии имат свои особености на образователната система. Учебната година започва в края на януари и трае до началото на декември. Задължителното образование обхваща децата от 6 до 15 годишна възраст /16 год. възраст в щат Тасмания/

Структура на Образователната система:
 1. Начално образование – трае 6 или 7 години; не се издава сертификат, учениците продължават направо по-нагоре.
 2. Средно образование – до 12-ти клас включително. След 10-ти клас се държат изпити /но не във всички щати/ за завършване на първата степен на средното образование, които позволяват прием в технически колежи. За горната степен на средното образование не се държат изпити, учениците просто продължават. След завършване на 12-ти клас се полагат изпити по 5-6 предмета и те са предпоставка за прием в университет.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към българската шестобална система:

5 – Excellent, A = Отличен /6/

4 – Good ,В  = Много добър /5/

3 – Satisfactory ,С = Добър /4/

2 – Need improvement ,D = Среден /3/

1 – Unsatisfactory ,Е = Слаб /2/

0 – No grade available

Оценките може да бъдат дадени и в проценти при възможен максимален резултат 100% и минимален положителен – 50%.

АВСТРИЯ: 4 + 5 + 3

 Задължителното образование е 9 години – от 6 до 15 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

 1. Начално образование – 4 год.
 2. Прогимназия – 5 год.
 3. Гимназия – 3 год.

В 5-ти и 6-ти клас учениците се обучават по общ учебен план за всички видове училища; в 7-ми и 8-ми клас има диференциране по училища.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

1 – Zer gut = Отличен /6/   

2 – Gut = Мн.добър /5/

3 – Befriedigend = Добър /4/

4-  Genugend = Среден /3/

5 – Nicht genugend = Слаб /2/

АЛБАНИЯ: 4 + 4 + 4

Задължителното образование е от 6 до 14 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

Начално образование 4 год., основно образование 4 год. и гимназия 4 год.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

Системата на оценяване е 10-бална с минимална положителна оценка 5.

10 = Отличен /6/

9 и 8 = Мн.добър /5/

7 и 6 = Добър /4/

5 = Среден /3/

1 до 4 = Слаб /2/

АФГАНИСТАН: 6 + 6

Училище в Афганистан

Учебната година е от март до декември в студените региони на страната, от август до май в топлите региони и от април до декември за гимназиалния курс.

Структура на Образователната система:

Началното образование е 6 год., разделено на два цикъла по 3 г. Основното и гимназиалното образование траят също 6 год. – 2 цикъла по 3 г. от 7-ми до 9-ти клас вкл. и 10-ти до 12-ти клас вкл.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система: Оценяването е по 100% скала като минималната положителна оценка е 40% при оценяването по всеки предмет поотделно, а за сумата от всички предмети положителният минимум е 55%.

АРЖЕНТИНА: 9 + 3,  7 + 3 + 2

Учебната година трае от март до декември. Задължителното образование е от 6 до 16 годишна възраст, т.е общо 10 год, като е включена и едногодишна предучилищна подготовка.

Структура на Образователната система:

 1. Основно образование (Cyclo primario + Cyclo basico) – 10 год./1 г. предучилищна и 9 класа/.
 2. Средно образование(Cyclo secundario, Cyclo superior) – 3 г.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

10 sobresaliente S = Отличен /6/   

9 и 8 muy bueno /distinguido/  MB = Мн.добър /5/

7 и 6 bueno B = Добър /4/

5 и 4 regular /aprobado/  R  = Среден /3/

1, 2, 3  insufisiente /aplasado/ I  = Слаб /2/

За по-високите класове/ от осми нагоре/ оценка 4 е слаба.

БЕЛГИЯ – Френска общност /френскоговоряща част/: 6 + 6,  6 + 2+ 2 + 2

Учебната година трае от септември-октомври до юни-юли. Задължителното образование е от 6 до 16 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

 1. Начално образование – 6 год.
 2. Средно образование – осъществява се в 3 цикъла по 2 год или в 2 цикъла по 3 год.
 • прогимназиално/основно/ образование 1 – ere degree d’observation обхваща 7-ми и 8-ми клас;
 • гимназиално образование:

+ долно гимназиално ниво 2-eme degree d’orientation – обхваща 9-ти  и 10-ти клас;

+ горно гимназиално ниво 3-eme degree de determination – обхваща 11-ти и 12-ти клас.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система: Крайната обща оценка се дава по 100% скала, при която 50% е положителната минимална оценка.През учебните срокове оценяването е по 20 бална скала, при която оценка 10 е минималната положителна оценка.

В началните училища се използва и буквена скала:

Е – Excellent = Отличен /6/   

TB – Tres bien = Мн.добър /5/

B – Bien = Добър /4/

S – Satisfaisant = Среден /3/

F – Faible = Слаб /2/

I- Insuffisant

БЕЛГИЯ – Фламандска общност / говорещи холандски език /: 6 + 2 + 2 + 2

Структура на Образователната система: – същата като във френската общност.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

Най-често се използва 10 бална скала, при която оценка 5 е минимална положителна:

10 – uitmuntend = Отличен /6/   

9 – zeer goed = Мн.добър /5/

8 – goed = Мн.добър /5/

7 – ruim voldoende = Добър /4/

6 – voldoende = Добър /4/

5 – bijna voldoende = Среден /3/

4 – onvoldoende  = Слаб /2/

3 – zeer onvoldoende                   „

2 – slecht                                      „

1 – zeer slecht                              „

БЕЛАРУС: 9 + 2 или 4 + 4 + 3

Учебната година трае от септември до май-юни.

Задължителното образование е до 15 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

 1. Начално образование – 4 год.
 2. Основно образование – 4 или 5 год.
 3. Средно образование – 2 или 3 г.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

5 = Отличен /6/

4 = Мн.добър /5/

3 = Среден /3/

2 = Слаб /2/

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 2 + 4 + 5 + 2

Задължителното образование е от 5 до 16 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

 1. First school – от 5 до 7 годишна възраст, респ. 1-ви и 2-ри клас.
 2. Primary school – от 8 до 11/12 годишна възраст, респ. 3-ти до 6-ти клас.
 3. Lower secondary school – от 12 до 16 годишна възраст, респ. 7-ми до 11-ти клас.
 4. Upper secondary school – от16 до 18 годишна възраст, респ. 12-ти и 13-ти клас.

Националната програма на Великобритания определя 4 „ключови” етапа на обучение /Key stages/ и десет задължителни предмета за задължителния курс на обучение от 5 до 16 годишна възраст.

Етапи на обучение /Key stages/:

 • етап 1 /infant/ – 1-ви и 2-ри клас, от 5 до 7 годишна възраст ;
 • етап 2 /junior/ – от 3-ти до 6-ти клас, от 7 до 11 годишна възраст;
 • етап 3 /pre-GCSE/ – от 7-ми до 9-ти клас, от 11 до 14 годишна възраст;
 • етап 4 – 10-ти и 11-ти клас, от 14 до 16 годишна възраст – подготовка за явяване на изпити за GCSE след завършване на 11-ти клас.

Етапите 1 и 2 се считат за начално образование, докато етапи 3 и 4 са гимназиално образование.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

На етапи 1, 2 и 3, за да преминат на по-горно ниво, учениците трябва да се вместят в следната скала на оценяване /във възходящ ред/:

 • етап 1 – оценки от 1 до 3;

Оценка 1 = Среден /3/

Оценка 2 = Мн.добър /5/

Оценка 3 = Отличен /6/

 • етап 2 – оценки от 2 до 5;

Оценка 2 = Среден /3/

Оценка 3 = Добър /4/

Оценка 4 = Мн.добър /5/

Оценка 5 = Отличен /6/

 • етап 3 – оценки от 3 до 8, като 8 е оценка и ниво на оценяване на изключително способни ученици.

Оценка 3 = Среден /3/

Оценка 4 = Добър /4/

Оценка 5 и 6 =  Мн.добър /5/

Оценка 7 и 8 = Отличен /6/

ВИЕТНАМ: 5 + 4 + 2

Училище във Виетнам

Учебната година трае от септември до юни. Задължителното образование е от 6 до 15 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

1. Основно образование – дели се на две нива:

 • първо ниво – от 1-ви до 5-ти клас;
 • второ ниво – от 6-ти до 9-ти клас.

2. Гимназиално образование – от 10-ти до 12-ти клас вкл.

Използваната система на оценяване на знанията на учениците е 10 бална с минимална положителна оценка 5.

ГЕРМАНИЯ: 4 + 6 + 3; 6 + 4 + 3; 4 + 9; 6 + 7

Продължителността на учебната година варира, но в общи линии трае от септември/октомври до юни/юли.

Задължителното обучение на пълно време започва от 6 годишна възраст и трае 9 години (10 год. за Берлин, Бранденбург, Бремен, Северен Рейн-Вестфалия), последвано от 3 години образование или професионално обучение на непълно време.

Структура на Образователната система:

 1. Начално образование – обхваща 4 год. за всички немски провинции с изключение на Берлин и Бранденбург, където продължителността е 6 год. Осъществява се в начално училище( Grundschule).
 2. Средно /общо/ образование – трае от 5 до 9 год. В някои провинции първите две години от долната степен на средното образование / 5-ти и 6-ти клас/ се наричат ориентиращи(Orientirungstufe). Обучението за завършване на средното образование става в следните видове училища:

а/ Hauptschule – трае 5 или 6 год., т.е до 9-ти или 10-ти клас. Обикновено при завършване на основно училище(Hauptschule) няма изпити с изключение на Баден-Вюртембург. Продължаването на образованието по-нагоре  в общото или професионалното средно образование става автоматично;

б/ Realschule – обикновено покрива 6 год. – от 5-ти до 10-ти клас;

в/ Gimnasium – 9 год. /от 5-ти до 13-ти клас/ или 7 год. / от 7-ми до 13-ти клас/. В новите провинции на Тюрингия и Саксония обучението е до 12-ти/последен/ клас. След завършването на последния клас /13-ти или 12-ти/ учениците задължително се явяват на изпити за получаване на диплома Abitur/Zeugnis der Algemeinen Hochschulreife, даваща право за обучение в университет;

г/ Gesamtschulen  – общообразователни училища, които се срещат в 2 форми:

 • Ko-operative Gesamtschule – предлага в едно Hauptschule, Realschule и Gimnasium;
 • Integrierte Gesamtschule

Продължителността на обучение в този вид училища варира и може да е както следва:

От 5-ти до 9/10-ти клас; От 7-ми до 10-ти клас; От 5-ти до 13/12-ти клас

д/ Mitelschule – такива училища има в Саксония и предвиждат обучение, комбинирано между Haupt- и Realschule. Първинте две години са Orientirungstufe.

е/ Secundarschule /Regelschule – такива училища работят в Саксония-Анхалт и в Тюрингия/ Regelschule/.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

1          sehr gut                       Отличен /6/

2          gut                               Мн.добър /5/

3          befriedigend                Добър /4/

4          ausreichend                 Добър /4/

5          mangelhaft                  Среден /3/

6          ungenugend                Слаб /2/

ГЪРЦИЯ     6 + 3 + 3

Учебната година трае от септември до юни.

Задължителното образование обхваща 9 год. и е от 6 до 15 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

 1. Начално образование – 6 год , т.е от 1-ви до 6-ти клас;
 2. Прогимназиално образование – 3 г., от 7-ми до 9-ти клас вкл. Осъществява се в училища, наречени „гимназио”. Завършвайки 9-ти клас учениците получават диплома „Аполитирио – Г”, с която могат да бъдат приети във всички типове гимназиални училища.
 3. Гимназиално образование – 3 г., от 10-ти до 12-ти клас вкл. Осъществява се в училища, наречени „ликио”. При успешно завършване учениците получават диплома „Аполитирио – Л”.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

В основните училища може да се използва 10 бална система за оценяване, в  прогимназиалното и гимназиално образование се използва 20 бална система на оценяване.

 10 бална система – максимална оценка 10, минимална положителна оценка – 5.

5                                  Среден /3/

6 /кала/                        Добър /4/

7 /поли кала/              Добър /4/       

8 поли кала/               Мн.добър /5/

9 /аписта/                    Мн.добър /5/

10 /аписта/                  Отличен /6/

20 бална система – макс.оценка 20, мин.положителна – 10:

10 и 11                        Среден /3/

12, 13 и 14                  Добър /4/

15 до 18 вкл.              Мн.добър /5/

19 и 20                        Отличен /6/

ДАНИЯ: 9 + 3 или 10 + 2

Учебната година трае от август/септември до юни. Задължителното образование е от 7 до 16 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

 1. Основно образование – 9/10/ години.
 2. Гимназиално образование – 3/2/ год.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

00,03,05                      Слаб /2/

6                                  Среден /3/

7, 8                              Добър /4/

9, 10                            Мн.добър /5/

11,13                           Отличен /6/

ИСПАНИЯ: 6+ 4 + 2

Учебната година трае от септември до юни. Задължителното образование е от 6 до 15 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

1. Начално образование (Educacion primaria) – 6 год. Осъществява се в 3 цикъла по 2 год., както следва:

 • CI (cicle inicial) – 1-ви и 2-ри клас;
 • CM – 3-ти и 4-ти клас
 • CS (cicle superior) – 5-ти и 6-ти клас

2. Основно образование (Ensenanza basica; Educacion secundaria obligatoria/ESO/) – 4 год. Осъществява се в 2 цикъла по 2 години:

 • Primer cicle – primero 7-ми клас; segundo 8-ми клас;
 • Segun cicle – tercero 9-ти клас; cuarto 10-ти клас;

3. Гимназиално образование (Curso de orientacion universitaria/COU/) – 2 год.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

10 Conocimientos C = Отличен /6/

9 Sobresaliente  Sb/S/  = Отличен /6/

8 и 7  Notable   Nt/N/  = Мн.добър /5/

6 Bien  B = Добър /4/

5 Suficientе Sf = Среден /3/      

1 до 4  Insuficiente  Ins/I/  =  Слаб /2/

Muy deficiente  Md/D/ = Слаб /2/

В някои случаи по преценка на учителите оценка 4 може да се счете за достатъчна за преминаване по отделен учебен предмет.

ИЗРАЕЛ: 6 + 3 + 3

Учебната година трае от септември до юни. Задължителното образование е от 5 до 15 годишна възраст, като първата година е предучилищна подготовка и е задължителна.

Структура на Образователната система:

 1. Начално образование – 6 год.
 2. Прогимназия – 3 г.
 3. Гимназия – 3 г.

Преминаването от към прогимназия или гимназия е без изпити, на базата на вътрешно училищно оценяване.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система: 10 бална или 100 бална. При 10 балната система 10 е максималната оценка, а 5 е минималната положителна.

100 бална система:

95 – 100          Отличен         A                     Отличен /6/

85 – 94            Мн.добър       B                     Мн.добър /5/

75 – 84            Добър             C                     Добър /4/

65 – 74            Почти добър  C                     Добър /4/

55 – 64            Достатъчно    D                     Среден /3/

45 – 54            Достатъчно с трудност  Е  Слаб /2/

32 – 44            Недостатъчно E                     Слаб /2/

ИТАЛИЯ:  5 + 3 + 4/5/

Учебната година трае от септември до юни. Задължителното образование е от 6 до 15 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

1. Начално образование – 5 г., 1-ви до 5-ти клас.

2. Основно образование – 3 г.

Classe I /1/ съответства на 6-ти клас; Classe II /2/ 7-ми клас; Classe III /3/ 8-ми клас;

3. Гимназиално образование – 4 или 5 г.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

8 – 10              Ottimo                         Отличен /6/

7                      Distinto                       Мн.добър /5/

6                      Buono                         Добър /4/

5                      Suficiente                    Среден /3/

Под 5              Non suficiente             Слаб /2/

ИНДИЯ:   8 + 4;   5 + 3 + 2 до 4

Училище в Индия

Учебната година трае от юни/юли до март/април. Образованието е задължително през първите  6 год., но има голям брой отпадащи. Децата започват училище на 6 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

1.Основно образование – 8 год. /в някои щати 7 г/. Разделено е на два етапа:

 •  долен-  5 год., 1-ви до 5-ти клас;
 • горен/прогимназиален/ – 3 г., от 6-ти до 8-ми клас.
 1. Гимназиално образование – трае от 2 до 4 г.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

Използваната за долните класове процентна скала при максимум 100% е:

Над 61            Отличен /6/

50 – 60            Мн.добър /5/

40 – 49            Добър /4/

33 – 39            Среден /3/

Под 33            Слаб /2/

ИРАН:  5 + 3 + 3 + 1

Учебната година трае от септември до юни. Задължителното образование е до 8-ми клас вкл.

Структура на Образователната система:

 1. Предучилищна подготовка – 1 г.
 2. Начално образование – 5 г, от 1-ви до 5-ти клас.
 3. Гимназиално образование:
 • долна степен/прогимназия/ – 3 г. Обучението е по общ учебен план за всички видове училища. Завършва с национални изпити;
 • горна степен – 4 или 3 год.

Желаещите да продължат във висше училище трябва да имат завършена 1 подготвителна година преди университета и диплома след положени национални изпити.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

Използва се 20 бална система, при която 10 е минималната положителна оценка/под 10 не се признава /, а 20 е максималната оценка.

20 и 19            Отличен /6/

15 до 18          Мн.добър /5/

12,13 и 14       Добър /4/

11 и 10            Среден /3/

КИПЪР:  6 + 3 + 3

Структурата на образователната система е като гръцката, издаваните документи са аналогични на гръцките, използват се същите скали за оценките.   

Частните училища, като Grammar school, American academy, международното училище  и др. обикновено използват 100 бална скала на оценяване с минимална положителна оценка 45 или 50.

КАНАДА:  8 + 4; 5 + 3 + 4

Учебната година трае от септември до юни. Канада се състои от 12 провинции или територии и всяка от тях има известни особености на образователната си система. Децата започват училище в повечето случаи на 6 или 7 годишна възраст, много рядко на 5 г. Образованието е задължително до 15 или 16 годишна възраст.

Най-общо структурата на Образователната система е следната:

 1. Елементарни училища. Обучението в тези училища е до 12 или 14 годишна възраст, т.е.продължителността е 6 – 8 год.
 2. Средни училища. Те са за ученици на възраст от 12 или 14 до 18 год., т.е. продължителността на обучението е 4 – 6 год.

Понятието „повтаряне” на клас, съществуващо у нас, тук губи смисъл, тъй като учениците могат да повтарят предметите без да повтарят учебната година.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

Провинция Онтарио

A         80 – 100          Отличен /6/

B         70 – 79            Мн.добър /5/

C         60 – 69            Добър /4/

D         50 – 59            Среден /3/

КИТАЙ: 6 + 3 + 3 или 5 + 4 + 3

Учебната година трае от септември до юни. Децата започват училище на 7 или 6 годишна възраст. Задължителното образованието е 9 г.

Структура на Образователната система:

 1. Начални училища – 6 г., след 1989 г. за училищата в градовете – 5 г.
 2. Общи средни училища:
 • долна степен – 3 или 4 г.;
 • горна степен – 3 г.
 1. Професионални средни училища – започват след началното училище и също имат две степени.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

В гимназиалния етап се използва 100 бална система с минимална положителна оценка 60.

КОРЕЯ:  6 + 3 + 3

Учебната година трае от март до февруари на следващата календарна година. Децата започват училище на 6 годишна възраст. Задължителното образованието е 9 години – до 15 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

 1. Начално училище – 6 г., 1-ви до 6-ти клас вкл..
 2. Прогимназия – 3 г., 7-ми до 9-ти клас вкл.
 3. Гимназия – 3 г., 10-ти до 12-ти клас вкл.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

A         100 – 90          Su        Отличен /6/

B         89 – 80            Wu      Мн.добър /5/

C         79 – 70            Mi        Добър /4/

D         69 – 60            Jang     Среден /3/

E          под 60             Ga       Слаб /2/

ЛИВАН:  5 + 4 + 3

Учебната година трае от септември/октомври до юни. Децата започват училище на 6 годишна възраст. Задължителното образованието е до 12 годишна възраст. Самото ливанско образование се базира на френската образователна система.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

 •  20 бална – 20 е максималната, а 9 е минимална положителна оценка, но при оценки 9 и 10 се държат изпити;
 • 100 бална – минималната положителна оценка може да е 50 или 60%;
 •  с буквени означения – от А/максимална/ до F /слаба оценка/;
 •  при оценяване по отделните учебни предмети с различни максимални оценки обикновено минималната положителна е 40 % от максималната.

МЕКСИКО:  6 + 3 + 3;  6 + 6

Училище в Мексико

Структура на Образователната система:

 1. Начално /примариа/ – 1-ви до 6-ти клас.
 2. Прогимназия /секунда/ – 7-ми до 9-ти клас.
 3. Гимназия /препаратория/ – 10-ти до 12-ти клас.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

10 бална с минимална положителна оценка 6 или 100 бална с минимална положителна оценка 60.

ПОЛША: 6 + 3 + 3

Структура на Образователната система:

 1. Основно училище – 1-ви до 6-ти клас.
 2. Прогимназия – 1-ви до 3-ти клас(7-ми до 9-ти клас вкл.)
 3. Гимназия (лицей) – 1-ви до 3-ти клас (10-ти до 12-ти клас вкл.)

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

6 celujacy                    Отличен /6/

5 bardzo dobry            Отличен /6/

4 dobry                        Мн.добър /5/

3 dostateczny              Добър /4/

2 mierni(dopuzczajacy) Среден /3/

1 niedostateczny         Слаб /2/

ПОРТУГАЛИЯ:   6 + 3 + 3

Структура на Образователната система:

 1. Основно образование(Ensino basico) – състои се от 3 цикълa:
 • 4 г. – 1-ви до 4-ти клас вкл.;
 • 2 г. – 5-ти и 6-ти клас;
 • 3 г. – 7-ми до 9-ти клас вкл.
 1. Гимназиално/средно/ образование – 3 г. – 10-ти до 12-ти клас вкл.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

До 9-ти клас вкл. обикновено се използва петобална система, при която 3 е минималната положителна оценка.

С три негативни оценки/0, 1 или 2/ може да се премине в следващ клас, ако не са по следните предмети: португалски език, западен език и математика при това без поправителен изпит.

За по-високите класове може да се използва за оценяване и 20 бална система с минимална положителна оценка 10.

РУСИЯ: 9 + 2,  5 + 4 + 2,   8 + 3

В  настоящия момент основно образование в руските училища се придобива след завършен девети клас. 

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

Използва се петобална система:

5  /отлично/                            Отличен /6/

4  /хорошо/                             Мн.добър /5/

3  /удовлетворительно/         Среден /3/

САЩ: 6 + 3 + 3,   5 + 3 + 4,  8 + 4

Учебната година трае от септември до юни. В повечето щати задължителното обучение е от 6 до 16 годишна възраст.

Структура на Образователната система:

 1. Начално училище (Elementary school) – 6 или 5 години.
 2. Междинно училище Middle school – 2 год ./7-ми и 8-ми клас/ – съществува в някои райони.
 3. Средно образование:
 • долна степен – Junoir high school – 7-ми до 9-ти клас вкл;
 • горна степен – Senior high school – 10-ти до 12-ти или 9-ти до 12-ти клас вкл.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

 Използва се буквена скала, която има и процентен еквивалент по 100 бална скала, като минималната положителна оценка е различна в различните щати и/или училища. Минималната положителна оценка обикновено е 60%, но може да бъде и 65 или 70%. В много от училищните документи е посочена скалата на оценяване с конкретните и цифрови граници.

Пример:

А         92 – 100          Отличен /6/

B         83 – 91            Мн.добър /5/

C         74 – 82            Добър /4/

D         65 – 73            Среден /3/

E(F)     под 65             Слаб /2/

В по-ниските класове по някои от учебните предмети/изкуство, музика, физкултура и др./ оценяването се дава по различна скала.

ТУРЦИЯ:  8 + 3, 8 + 4

Структура на Образователната система:

 1. Начално образование – 5 г. от 1-ви до 5-ти клас.
 2. Основно образование – 3 г. от 6-ти до 8-ми клас.
 3. Средно образование – 3 год., в някои училища 4 год. от 9-ти до 11-ти/12-ти/ клас вкл.

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

5  pekiyi          A         Отличен /6/

4 iyi                 B         Мн.добър /5/

3 orta               C         Добър /4/

2 gecer             D         Среден /3/

1 gecmez         E          Слаб /2/

УНГАРИЯ: 8 + 4

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

Използва се петобална система, при която минималната положителна оценка е 2:

5 jeles              Отличен /6/

4 jo                  Мн.добър /5/

3 kozepes        Добър /4/

2 elegseges      Среден /3/

1 elegtelen       Слаб /2/

В първи клас могат да се срещнат оценки ”megfelelt”   и  „jol megfelelt”, които се приравняват също на Отличен /6/.

ФРАНЦИЯ:  5 + 4 + 3

Номерацията на френските класове и съответствието им с българските е следното:

CP – I клас; CE1 – II клас; CE2 – III клас; CM1 – IV клас; CM2 – V клас; 6 – VI клас; 5 – VII клас; 4 – VIII клас; 3 – IX клас; 2 – X клас; 1 – XI клас; Terminale(Tl) – XII клас;

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

В повечето училища се използва 20-балната система, но се среща и 10-бална система на оценяване. При 20-балната система оценка 20 е абсолютният максимум, но реалният максимум е 14-16. Използваме следното приравняване към шестобалната система:

0 – 4                Слаб /2/

4 – 7                Среден /3/

7 – 10              Добър /4/

10 – 14            Мн.добър /5/

14 – 20            Отличен /6/

ШВЕЙЦАРИЯ:  6 + 3 + 4

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

Използва се шестобална система на оценяване, като може има различия между отделните швейцарски кантони в минималната положителна оценка. В повечето случаи тя е 3.5, но може да е и 4. Реалната максимална оценка е 5.2.

Използваме следното приравняване към шестобалната система:

5.2 – 6             Отличен /6/

4.5 – 5.1          Мн.добър /5/

4 – 4.4             Добър /4/

3.5 – 3.9          Среден /3/

Под 3.5           Слаб /2/

ЮАР

Учебната година започва през януари и завършва през ноември/декември.

От 1995 г. задължителното обучение е от 7 до 15 годишна възраст. На 5 годишна възраст децата влизат в pre-primary, на 6 год – в клас Grade 1. Номерацията на класовете в ЮАР съответства на българските приблизително така:

pre-primary      подготвителен клас/група

Grade 1           I

Grade 2           II

STD1               III

STD2               IV

STD3               V

STD4               VI       

STD5               VII

STD6               VIII

STD7               IX

STD8               X

STD9               XI

STD10             XII

Използвани системи на оценяване на знанията на учениците и приравняване към шестобалната система:

Използва се 100 бална скала с минимална положителна оценка 40 или 30.

Източник – www.rio-blg.com

Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.